Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego (zwany dalej “Regulaminem”)

1. Informacje o Sklepie Internetowym

Sklep internetowy PSP HUZAR, prowadzony jest przez HUZAR PSP S.A. z siedzibą w Płocku (09-400 Płock) przy ulicy Wiadukt 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492939, o numerze NIP 774-32-17-367, o numerze REGON 146964839, o kapitale zakładowym w wysokości 745 636,00 zł. Adres do korespondencji: HUZAR PSP S.A. ul. Wiadukt 1, 09-400 Płock.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu HUZAR PSP S.A. zwana jest dalej “HUZAR”.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Sklep Internetowy HUZAR zwany jest dalej Sklepem.

2. Strony transakcji

Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest przedsiębiorca należący do PSP HUZAR (zwanym dalej “Klientem”).

Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy jest HUZAR.

III. Produkty

Sklep Internetowy oferuje towary (zwane dalej „Produktami”).

Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktu.

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź Produkty nie należące do stałej oferty Sklepu Internetowego są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja zamówienia na te Produkty uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia.

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych Produktów, w szczególności tych które nie są dostępne u producentów bądź dystrybutorów HUZAR.

3. Ceny

Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep Internetowy podawane są w polskich złotych (PLN).

Ceny podawane przez Sklep Internetowy są wyrażone w kwocie netto.

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie.

4. Zamówienia

Warunkiem złożenia zamówienia na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy jest rejestracja (w przypadku Klienta, który nigdy wcześniej nie dokonał zakupu bądź nie założył konta w Sklepie Internetowym) oraz akceptacja Regulaminu.

Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest złożenie zamówienia telefonicznie pod numerem telefonu 24 366 10 01. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Doręczenie zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana przez Sklep Internetowy. Wiadomość ta stanowi jedynie informację o dostarczeniu wiadomości elektronicznej na serwer Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy rozpatruje złożone zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie Sklepu Internetowego bądź u producentów lub dystrybutorów HUZAR. W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o statusie zamówienia i możliwości jego realizacji. Klient w terminie jednego dnia roboczego (1) powinien ustosunkować się do informacji Sklepu Internetowego na temat przeszkód w realizacji jego zamówienia. Brak decyzji Klienta co do sposobu realizacji jego zamówienia, po upływie tego terminu, jest równoznaczny z odstąpieniem od realizacji zamówienia.

Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia dopóki Sklep Internetowy nie potwierdził możliwości, gotowości i przystąpienia do realizacji zamówienia.

Sklep Internetowy potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji zamówienia wysyłając do Klienta wiadomość elektroniczną (e-mail).

5. Płatność

Obowiązującą formą płatności za zamówienie jest przelew lub przedpłata, zależnie od indywidualnych umów i ustaleń między stronami.

VII. Dostawa i odbiór

Dostawa na koszt HUZAR realizowana jest przy zamówieniach powyżej 1000 zł netto. Dostawa mniejszych zamówień uzgadniana jest indywidualnie. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni.

HUZAR dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta. Okres realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminów dostaw.

Dostawa Produktów odbywa się przez HUZAR do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu.

W przypadku odbioru towaru w miejscu wskazanym przez Klienta, Klient w obecności osoby dostarczającej zobowiązany jest do sprawdzenia go pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz kompletności zamówienia. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą towar i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji. Protokół reklamacji jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej.

Odbiór musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie prawidłowej realizacji zamówienia.

Z chwilą odbioru przez Klienta zamówienia, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

VIII. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru Produktów.

Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sklepowi Internetowemu Produkty w stanie niezmienionym (nieuszkodzone i oryginalnie zapakowane).

Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni.

Koszt przesyłki ze zwracanymi Produktami ponosi Klient.

Sklep Internetowy dokona zwrotu płatności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, po otrzymaniu od Klienta podpisanej kopii faktury korygującej. Kopia faktury korygującej powinna zostać odesłana na adres korespondencyjny Sklepu Internetowego, wskazany w pkt I niniejszego Regulaminu.

6. Procedury reklamacyjne

Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby oferowane Produkty były jak najwyższej jakości.

W przypadku wystąpienia wad zakupionego towaru, Sklep Internetowy wszczyna na żądanie klienta procedury reklamacyjne, o których mowa w poniższych punktach niniejszego Regulaminu.

Klient jest zobowiązany do zawiadomienia HUZAR o wadach Produktu niezwłocznie po ujawnieniu się wady.

Sklep Internetowy prowadzi wsparcie techniczne pod numerem telefonu 24 366 10 01 oraz za pośrednictwem drogi elektronicznej (adres e-mail: sklep@huzar.eu). Wszelkie zapytania dotyczące nabytych Produktów powinny być zgłoszone na powyższy adres. Klient zostanie poinformowany o dalszym postępowaniu.

Wady powstałe przed zakupem, a nie ujawnione będą usuwane przez HUZAR nieodpłatnie. Wybór sposobu usunięcia wady należy do HUZAR, który może usunąć wadę poprzez naprawę lub wymianę Produktu. Wymienione Produkty przechodzą na własność HUZAR. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

Klient zobowiązany jest dostarczyć Produkt w miejsce wskazane przez Sklep Internetowy, w oryginalnym opakowaniu fabrycznym bądź w opakowaniu, które zapobiegnie przemieszczaniu się lub uszkodzeniu towaru. W przypadku gdy Klient nie dostarczy towaru w oryginalnym opakowaniu fabrycznym bądź opakowanie nieoryginalne nie będzie dostatecznie chroniło Produktu przed uszkodzeniami, Klient ponosi ryzyko uszkodzeń urządzenia w transporcie. Klient nie ponosi ryzyka uszkodzeń w transporcie, jeżeli towar było transportowany w oryginalnym opakowaniu fabrycznym.

HUZAR podejmie działania, aby naprawa mogła zostać wykonana w terminie czternastu (14) dni od daty dostarczenia towaru. Jeżeli usunięcie usterek z powodu stopnia trudności wymaga dużego nakładu pracy lub działań dodatkowych, termin ten może ulec wydłużeniu, przy czym HUZAR dołoży wszelkich starań aby naprawę wykonać w możliwie najkrótszym terminie.

W przypadku wystąpienia konieczności wymiany Produktu, HUZAR zobowiązuje się wymienić Produkt na nowy tego samego typu lub zbliżony o podobnych lub wyższych parametrach eksploatacyjnych.

W przypadku, gdy wymiana Produktu na nowy nie jest możliwa, Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty. Zarówno przy wymianie na nowy Produkt jak i przy zwrocie zapłaconej kwoty potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Klienta elementów.

Nieuznanie roszczeń gwarancyjnych przez HUZAR może mieć miejsce w następujących przypadkach:

  • uszkodzeń mechanicznych i wywołanych przez nie usterek,
  • wykorzystaniu Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  • ingerencji osób nieuprawnionych,
  • wad i usterek będących skutkiem wpływu czynników losowych np.: pożar, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania itp.
  • stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych lub środków konserwacyjnych innych niż zalecane przez producenta Produktu lub w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,

7. Rękojmia i niezgodność Produktu z umową

HUZAR rozpatruje reklamacje Klientów Sklepu Internetowego złożone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz z treści ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. z 2002 r., 141, poz. 1176 ze zmianami) w zakresie niezgodności Produktu z umową oraz Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.

Informacje na temat zgłaszania reklamacji w trybie określonym w niniejszym punkcie Klient może uzyskać dzwoniąc na numer telefonu 24 366 10 01.

8. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej umowy jest sąd właściwy dla siedziby HUZAR.

Sklep Internetowy uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia: siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia bądź zapobieżenia, zmiany obowiązujących przepisów prawa, złożenia wniosku o upadłość HUZAR, zmiany cen, zmian zachodzących u kontrahentów i partnerów biznesowych HUZAR lub znaczącej zmiany w strukturze przedsiębiorstwa HUZAR. Regulamin umieszczony na stronie internetowej jest regulaminem obowiązującym.